Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS)

 Sayın Üyemiz;

 Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde, Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS) adında bir yazılım çalışmasının sürdürüldüğü, bu sistem ile tüm izin ve uygunluk başvurularının belge üretilmeksizin yapılıp sonuçlandırılması ve firmalara iletişimin elektronik ortama taşınmasının öngörüldüğü belirtilmiş olup, konu ile ilgili olarak pilot uygulamanın 2010/42 ve 2010/43 sayılı Tebliğiler kapsamında seçilmiş tarım ve kişisel koruyucu donanım ürünlerinde 8 Aralık 2010 ve 1 Ocak 2011 tarihlerinde başlatıldığı bildirilmiştir.

 

Söz konusu sistemin kademeli olarak genişletildiği, sistemin pilot uygulamasının ihracat için de başlatılacağı, bu amaçla firmaların sınıflandırılması ve seçilmiş tarım ürünleri denetimlerinin DTVS üzerinden yapılmasına ilişkin olarak üç adet (2011/18,2011/21,2011/22 sayılı Tebliğler) hazırlandığı belirtilmiştir.

 

-          Buna göre, 8 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan, 2011/18 sayılı “ İhracatta  Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair DTS Tebliği” nin Dış Ticaret Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği (DTTDSY)  ekinde yer alan ürünler için, pamuk hariç olmak üzere, ihracatta  risk esaslı yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerinde gerektiğinde veri olarak kullanılmak üzere, ihracatçı firmaların sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Bu çerçevede, yeni uygulamada, zorunlu standart ve kalite kontrollerine tabi ürünleri ihraç eden firmalar sahip oldukları kalite sistem belgeleri ve tesisleri temelinde sınıflandırılacağı ve bu sınıflandırmanın, firmaların hangi sıklıkla ve ne şekilde denetime tabi tutulacağı konusundaki çalışmalara ışık tutacağı belirtilmektedir.

 

-          9 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan, 2011/21 sayılı “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair DTS Tebliği”  ile DTTDSY kapsamında bazı tarım ürünlerinin (elma ve Domates) ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun risk esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları hükme bağlanmaktadır. Bu uygulama için ilk aşamada İzmir, Antalya, Mersin, İstanbul ve Bursa illeri seçildiği bildirilmiştir.

 

 

Kontrolün yapılması için, DTVS’ de tanımlanmış olan firmanın yetkilendirilmiş kullanıcısının, Müsteşarlık web sayfasındaki “DTM E-imza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-imza uygulamalarına Giriş” bölümü vasıtasıyla, DTVS üzerinden ihraç partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapmış gerekmekte olduğu bildirilmiştir.

 

DTM Grup Başkanlıklarınca yapılan denetim sonucunda ürünlerin ihracının uygun bulunması durumda, ürüne dair e-Kontrol Belgesi oluşturulacağı, DTVS aracılığıyla bir referans numarası tahsis edileceği ve söz konusu referans numarasının gümrük beyannamesinin  ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunlu olduğu, aksi takdirde ürünün ihracına izin verilmeyeceği belirtilmektedir.

 

9 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan diğer diğer pilot düzenleme; 2011/22 sayılı  “Ticari Kalite Denetim Yeterlik  Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Bazı Tarımsal Ürünlerin İhracat Denetimlerinin DTVS Üzerinden Yapılmasına Dair DTS Tebliği” dir. Söz konusu tebliğin bazı tarım ürünleri için ( elma, domates ve fındık içi) İzmir ve Trabzon Grup Başkanlıkları görev alanında faaliyet gösteren TKDYB sahibi firmaların Sorumlu Denetçileri tarafından düzenlenecek “ e-Denetim Beyanı ve Belgesi” işlemlerine ilişkin usul ve esasları hükme bağlamakta olduğu belirtilmektedir.

 

Tebliğ kapsamı ürünlere dair e-Denetim Beyanı ve Belgesi, TKDYB sahibi firmaların Sorumlu Denetçileri tarafından, Müsteşarlık web sayfasındaki “ DTM E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “ E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümü kullanılarak DTVS üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

İhraç edilecek ürüne dair e-Denetim Beyanı ve Belgesi oluşturulduğunda, firmaya DTVS tarafından bir referans numarası verileceği, söz konusu referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesi firma tarafından kaydedilmesi zorunlu olacağı, aksi  takdirde ürünün ihracına izin verilmeyeceği bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.