A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

  A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAYINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

 Sayın Üyemiz,

Türkiye  Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar 02.02.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe konmuş ve 23.03.2009 ile 14.08.2009 tarihi itibariyle revize edilmiş olan A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar ‘da gerekli düzenlemeler yapılmıştır.  Yapılan değişiklikler aşağıda  bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

1. a) Mevcut Uygulama: A.TR Dolaşım Belgeleri, firmalar tarafından Odalardan satın alındıkları tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır. Satın alınma tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılmayan belgeler, A.TR Otomasyon Programı tarafından otomatik olarak iptal edilir ve bir daha kullanılmaz.

 

b) Yapılan Değişiklik: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” ın “Belge Satışı” ile ilgili yedinci maddesine bir fıkra eklenmiştir. Eklenen fıkra aşağıdaki gibidir:

  

MADDE 7:

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca iptal edilmiş olan belgelerin tekrar kullanılması, ancak belgeyi satın alan firma veya gümrük müşaviri tarafından, belgelerin seri numaralarını da içerir bir dilekçe ile belgelerin satın alındığı Odaya başvuru yapılması ve belgelerin Odaya iade edilmesi halinde mümkündür. Odaya yapılan süre uzatma başvurusu, Oda tarafından değerlendirilir. Bu belgeler, otomasyon programı üzerinde Oda tarafından, bir defaya mahsus olmak üzere, otomasyon programı tarafından iptal ediliş tarihinden itibaren bir yıl daha kullanıma açılabilir. Bu işlem için Oda tarafından ücret alınmaz. Bir yıl daha kullanıma açılan belgelerin, kullanım süresinin uzatıldığı tarihe kadar, onay için Odaya getirilmemesi durumunda, bu belgeler otomasyon programı tarafından otomatik olarak iptal edilir. İkinci defa kullanıma açılan ve onay için geri gelmeyen belgelerin Odalarca akıbeti araştırılarak, bir yıllık süre sonunda, söz konusu belgelerin seri numaraları ile ilgili firmanın ismi, vergi numarası ve geri gelmeme gerekçeleri Odalar tarafından TOBB’a, TOBB tarafından da yıllık dönemler itibariyle elektronik ortamda Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne) bildirilir. İkinci defa iptal edilen belgelerin süreleri tekrar uzatılmaz. İkinci defa iptal edilen belgelerin bedelleri iade edilmez.”

 

2. a) Mevcut Uygulama: Usul ve Esaslarda, satın alınma tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılmayıp iptal edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin, Odaya iade edilmeleri durumunda, belgelerin imhası ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Odalar çoğunlukla, diğer evraklara uyguladıkları işlemleri uygulamaktadırlar.

 

b) Yapılan Değişiklik: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” a “İptal ve zayi olan belgelerin imhası” konulu yeni bir madde eklenmiştir. Eklenen madde aşağıdaki gibidir:

 

 

 

İptal edilen belgelerin imhası

MADDE 11- (1) Yedinci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca veya bunun dışındaki nedenlerle zayi olup, otomasyon programınca iptal edilmiş olan belgeler, yıllık takvim dikkate alınarak, üçer aylık dönemlerle, firma veya gümrük müşaviri tarafından satın alındığı Odaya iade edilir. Firma veya gümrük müşaviri, bu belgelerin iadesi sırasında, belgelerin seri numaralarını, firmanın veya gümrük müşavirinin ismini, vergi numarasını ve zayi olma gerekçelerini Odaya bildirir.

 

(2) Üç aylık dönemlerle, söz konusu belgeler, belgeyi satan Oda tarafından “Odalar Muamelat Yönetmeliği”nin 72, 73 ve 74 ncü maddelerinde belirtilen imha şekil şartlarına göre imha edilir.

 

3. Mevcut Uygulama: Odalar tarafından satışı yapılan A.TR Dolaşım Belgelerinin, satışından itibaren bir yıllık süre sonunda satışı yapan odaya onay için ibraz edilmemesi halinde, bu belgeler otomasyon programı tarafından otomatik olarak iptal edilir. Ancak firma veya gümrük müşaviri tarafından belgenin satın alındığı odaya başvuru yapılması halinde, oda tarafından iptal ediliş tarihinden itibaren bir yıl daha kullanıma açılabilir. Zaman içerisinde, firmalar veya gümrük müşavirleri tarafından satın alınan belgelerin satın alınma tarihleri unutulabilmektedir.

 

b) Yapılan Değişiklik: A.TR Dolaşım Belgelerinin satın alınma ve onaya getirilmediği takdirde otomatik iptal tarihleri, ekran çıktıları ekte verilen yeni bir yazılım sayesinde firmalar ve gümrük müşavirleri tarafından takip edilebilecektir. Yazılıma http://atrsorgu.tobb.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. Söz konusu yazılım ile, firma veya gümrük müşavirinin vergi numarası ile satın alınan A.TR Dolaşım Belgesinin seri numarasının girilmesi suretiyle, belgenin satın alınma tarihi ve otomatik iptal işleminin gerçekleşeceği tarih sorgulanabilecektir.

 

02.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren, 23 Mart 2009 ve 14 Ağustos 2009 tarihleri itibariyle revize edilmiş olan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” yerine, Odalarımızdan gelen talepler neticesinde hazırlanan, Gümrük Müsteşarlığı’nın onayı alınan, bir örneği ekte sunulan, ayrıca Birliğimiz internet sitesinde de ulaşılabilecek Usul ve Esaslar, 16.05.2011 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI