İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN PROJE TEFTİŞLERİ

 İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞINCA YÜRÜTÜLEN

PROJE TEFTİŞLERİ

 

 

Sayın Üyemiz,

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışma hayatını denetlemeye yetkili birimi olan İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca, çalışma barışının sağlanması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yerine getirilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla programlı teftişler yapılmaktadır. Bu bağlamda 2010 yılından itibaren İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca proje tabanlı ve önleyici teftişlere daha çok yer verilmeye başlanmıştır. Bu teftişlerde; valilikler, yerel yönetimler, işçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri, sivil toplu kuruluşları ve diğer ilgili sosyal taraflarla işbirliği yapılmasına ve sorunların çözümünde birlikte hareket edilmesine öncelik verilecektir.

 

İlimizde, metal sektöründe ve Organize Sanayi Bölgelerinde 01.05.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında kayıt dışı istihdam, çalışma ve dinlenme süreleri, ücretler, kadın ve çocuk işçi çalıştırılması, yabancı uyruklu işçi çalıştırılması vb. konularda var olan riskleri önlemeye yönelik olarak proje teftişleri yürütülecektir.

 

İlgili üyelerimize konunun önemine binaen duyurulur.

 

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI