GÜMRÜKTE UZLAŞMA

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan  yazıda 4458 sayılı Gümrük Kanununa 6111 sayılı Kanun ile  eklenen 244 üncü maddenin 1 inci fıkrası ile, beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanununda ve ilgili  diğer kanunlarda öngörülen cezalar hakkında; yükümlü veya ceza uzlaşabileceği hüküm altına alındığı belirtilmiştir. Yazıda devamla, aynı maddenin  üçüncü fıkrası ile de, anılan madde kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmış olup, söz konusu Yönetmeliğin 27.08.2011 tarih ve 28.038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31.08.2011 tarihinde yürürlüğe girdiği iletilmiştir.

 

Yazıda devamla, uzlaşmanın idareye, yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve cezalarının bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen  tahsil edilmesi imkanını sağladığı, bu sayede yargı sürecinin uzaması nedeniyle doğacak sıkıntıları önlediği ve çok sayıda davanın takip külfetini de ortadan kaldırdığı ifade edilmiştir.

 

Bu itibarla, Gümrük İdaresince tahsili gereken  alacaklara ilişkin ihtilaf uyuşmazlıkların dava konusu edilmeden çözümlenmesi, ticaret erbabı ve ilgili serbest meslek erbabınca uzlaşma müessesesinden azami istifade edilmesinin önem arz ettiği belirtilmiştir.

 

Söz konusu düzenlemelere ilişkin olarak talep edilmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kıymet Dairesi tarafından ayrıca bilgilendirme yapılabileceği ifade edilmiştir.

 

 

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI