Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Uygulamaları Hk

 Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği' nden Odamıza gelen yazıda; ‘‘Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği'nin 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. Söz konusu yazıda, tebliğin yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul Sanayi Odası başta olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı sanayi odaları tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletilen bilgilerde, tehlikesiz atıkların toplama-ayırma tesislerine, lisanslı geri kazanım tesislerine veya metal hurdalarda olduğu gibi ergitme tesislerine gönderilmesine ilişkin olarak atık üreticilerinin yükümlülükleri ile ilgili Tebliğ maddelerinin uygulanması konusunda bazı sorunlar yaşandığı belirtilerek, söz konusu bakanlıktan görüş talebinde bulunulduğu hatırlatılmıştır.

‘‘Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği'nin tehlikesiz atık üreticisinin yükümlülüklerini düzenleyen Madde 8(c) bendine göre, ‘‘tehlikesiz atık üreticisi, tehlikesiz atıklarını çevre izin/lisansına sahip geri kazanım tesislerine gönderilmekle veya çevre izin/lisanslı tesislere gönderilmek üzere il çevre ve orman müdürlüklerinden 7 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında belge alanlara vermekle yükümlüdür.''

Bu hüküm geçerli olmakla birlikte, Tebliğ'in Madde 15 ‘‘Yürürlük'' başlığı (a) bendinde yer alan ‘‘8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 1/1/2013 tarihinde, 13 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer'' hükmüne istinaden metal hurdalar dışındaki tehlikesiz atıkların 1/172013 tarihine kadar lisans şartı aranmaksızın toplama-ayırma tesislerine ve geri kazanım tesislerine gönderilmesi mümkündür. Aynı şekilde Tebliğ kapsamında yer alan metal hurdaların ise 1/1/2015 tarihine kadar lisans şartı aranmaksızın toplama-ayırma ve geri kazanım tesislerine veya doğrudan ergitme tesislerine gönderilmesi mümkündür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI