ÖZELLEŞTİRME İLANI

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN

   % 28,2 ORANINDAKİ KAMU HİSSESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI

 

Hisseleri Satışa Sunulan Şirket

Şirketin Sermayesi (TL)

Satışa Sunulan Hisse Oranı (%)

Geçici Teminat Tutarı (ABD $)

İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (ABD Doları)

Son Teklif VermeTarihi

Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4.600.000.-

(Dörtmilyonaltıyüz-bin)

            28,2

1.000.000.- (Birmilyon)

 

1.000.-

(Bin)

13/04/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

.      Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca (“İdare”), 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirket) sermayesindeki, İdare’ye ait % 28,2 oranındaki hissesi “Satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

 

2.       İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

 

3.      İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri’nden İhale’ye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.

 

4.      İhaleye katılabilmek için öncelikle Gizlilik Taahhütnamesi  imzalanması ve ihale konusu Şirket hakkında hazırlanan Tanıtım Dokümanı ile İhale Şartnamesi’nin alınması zorunludur.

 

5.      İhale konusu Şirket hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı,

· T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR91 0001 0000 0138 7773 4350 05 no.lu,

· Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR47 0001 5001 5804 8000 4174 74 no.lu,

· Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR69 0001 2009 4520 0053 0000 24 no.lu, Özelleştirme Gelirleri hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak, “Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden temin edilebilecektir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmeyecektir.

 

6.      Şirketin Ortaklar Anlaşmasının 15. maddesi “... Hisselerini öncelikle satış yapacağı fiyat üzerinden diğer ortaklara teklif etmesi, diğer ortakların talip olmaması halinde, dilediğine devretmesi,” hükmünü amirdir.

 

7.       Tekliflerin, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç   13/04/2012 tarihi saat 16:00’a kadar üzerinde “ HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HİSSELERİ İÇİN TEKLİFTİR – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı bir zarf içerisinde İdare’nin aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

8.      Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı yürürlükteki yabancı sermaye mevzuatına ve diğer ilgili mevzuata tabidir. Söz konusu mevzuat Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

 

9.      İhaleyle ilgili diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

 

 

T.C. Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

 

Ziya Gökalp Caddesi, No: 80, Kurtuluş, 06600 ANKARA

Ayrıntılı bilgi için irtibat

 Tel: (312) 585 83 30 Faks: (312) 585 80 51

 

İnternet Adresi: www.oib.gov.tr