İHALE İLANI /MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

MALİYE HAZİNESİ  ADINA KAYITLI MUHTELİF TAŞINMAZLARIN

ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

 

 

Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif taşınmazlar Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir

 

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR

BİLGİ NOTU

 

Geçici Teminat

Tutarı

(TL)

İhale Şartnamesi ve

Tanıtım Dokümanı Bedeli

(TL)

Son Teklif Verme

Tarih ve Saati

MALİYE HAZİNESİ

 

 

 

 

AYDIN İLİ, KUŞADASI İLÇESİ, DAVUTLAR BELDESİ, 735 ADA, 2 NO.LU PARSELDE BULUNAN 4.690,29 M2YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

»

75.000.-

100.-

25/04/2012

17:00

ÇANKIRI İLİ, ÇERKEŞ İLÇESİ, KARALAR BELDESİ, 284 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 12.482,98 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

»

10.000.-

100.-

25/04/2012

17:00

ÇANKIRI İLİ, ÇERKEŞ İLÇESİ, KARALAR BELDESİ, 285 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 16.757,49 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

»

10.000.-

100.-

25/04/2012

17:00

ÇANKIRI İLİ, ÇERKEŞ İLÇESİ, KARALAR BELDESİ, 286 ADA, 1 NO.LU PARSELDE BULUNAN 12.557,54 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

»

10.000.-

100.-

25/04/2012

17:00

KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 100. YIL MAHALLESİ, 856 ADA, 17 NO.LU PARSELDE BULUNAN 2.424 M2YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

»

25.000.-

100.-

25/04/2012

17:00

KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ZOBRAN KÖYÜ, 168 ADA, 16 NO.LU PARSELDE BULUNAN 3.718,09 M2YÜZÖLÇÜMLÜ ARSA

»

10.000.-

100.-

25/04/2012

17:00

 

1)      İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiylepazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

 

2)      Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez.

 

3)      İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilir. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.

 

4)      İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale konusu taşınmazlar için İdareden temin edilen İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak ödenen bedeller her ne suretle olursa olsun iade edilmez.

 

5)      İhale konusu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı;

-      T. Halk Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunanTR250001200945200083000006 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,

-      T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunanTR860001000001387756615004 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,

-      T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunanTR220001500158007287550667 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası

hesaplarından birine yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla teklif verilmesi halinde  her biri için ayrı ayrı olmak üzere yatırılarak, “Satışa konu taşınmazın ismi, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli” ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya ortak girişim grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında, İdare’nin aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir.

 

6)       Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır. Teklifler peşin veya vadeli olarak verilebilir. İhale bedelinin vadeli olarak ödenmesi talep edildiği takdirde ; asgari % 20 (Yüzdeyirmi)’si Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinde peşin, bakiye anapara borcu ise azami 12 (Oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (Kırksekiz) ayda ve eşit taksitlerle, bakiye anapara borcu üzerinden vade tarihleri itibariyle hesaplanacak vade farklarıyla birlikte ödenecektir. Satış bedelinin vadeye bağlanan tutarına, Varlık Satış Sözleşmesi imza tarihinden itibaren yıllık % 10 (Yüzdeon) oranında basit faiz uygulanacak olup, faiz ödemeleri anapara ödemeleri ile aynı tarihte yapılacaktır.

 

7)       Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar İdare’nin aşağıdaki adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

8)       İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir.

 

9)       İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişiler, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler taşınmaz edinmelerinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.

 

10)   Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik Geçici 12’nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27’nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

 

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş / ANKARA / TÜRKİYE

Tel: (312) 585 81 64 / 585 81 44 (Aydın-Çankırı-Karabük Taşınmazları için)

 

 

Faks: (312) 585 80 51

www.oib.gov.tr