Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik hk.

 SAYIN ÜYEMİZ

         İlgi: T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca hazırlanan araçların yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve boyut ölçüm toleransları hakkında yönetmelik,

         İlgide kayıtlı yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca hazırlanan ‘'Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik 8 Kasım 2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 12 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

         Yönetmeliğin 5 nci maddesinde araçların; azami dingil ağırlıkları, azami yüklü ağırlıkları, azami genişlikleri ve azami uzunlukları belirtilmiştir.(Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. maddesi paralelinde)

         Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde de araçların yüklenmesine ilişkin usuller belirtilmiştir. (Karayolları Trafik Yönetmeliği paralelinde)

         Yönetmeliğin 7 nci maddesinde ise Tartı Toleransı Uygulamasının esasları belirlenmiştir.

         Buna göre; tartı toleransı en çok (aracın azami yüklü ağırlığının %3.75'i+500) kilogram olarak kabul edilmiştir.

         Örnek vermek gerekirse, azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram olan kamyonetlerde 3.500 x 3.75+500=631 kilogram tartı toleransı tanınacaktır.

         Azami yüklü ağırlığı 32 ton olan dört dingilli kamyonlarda 32.000x%3.75+500=1700 kilogram tolerans tanınacaktır.

         Azami yüklü ağırlığı 40 ton olan beş veya daha çok dingilli yarı römorklu araçlarda ise 40000 x %3.75+500=2000 kilogram tolerans tanınacaktır.

         Yönetmeliğin 8.maddesi ile de ‘'Boyut ölçüm toleransı uygulaması" getirilmiş ve araçların bilinen azami uzunluk ve genişliklerinin en fazla %2'si kadar fazla olabileceği esası getirilmiştir. Buna göre Römork ve Yarı Römork türündeki araçların genişlikleri ve uzunlukları da tolerans dahiline alınmıştır.

         İlgili yönetmeliğin tam metni ekte tarafınıza sunulmaktadır.

    

Files