Üyelik İşlemleri

Sicil servisi, ilgili mevzuat çerçevesinde sanayici firmaların Konya Sanayi Odası'na üyelikleri ile ilgili işlemleri yürütür. Konya Ticaret Sicil Memurluğunca tescili yapılan sanayicilerin kayıt başvurularını inceler ve Oda'ya kayıtlarını sağlar.

Üyelerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri sürekli izler ve bu değişiklikleri kayıtlara işler.

1.6.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun sanayicilik ve Odalara kayıt yükümlülükleri ile ilgili bölümleri aşağıda yer almaktadır:

Sanayici Tanımı (Madde 5)

Odalara Kayıt Zorunluluğu (Madde 9)

Değişiklikleri Bildirme Zorunluluğu (Madde 10)

Üyelik Kayıt İşlemleri

Kayıt İşlemleri: Kaydolmak üzere Oda'ya başvuran sanayicilerden aşağıdaki belgeler talep edilmektedir;

 1. Üyelik Başvuru Formu: Ekteki üyelik başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, firma kaşesi basılmış ve imzalanmış olmalıdır.
 2. Sınai Hüviyet Beyannamesi: İşyerinde mevcut makine ve tesisat ile diğer hususlar eksiksiz olarak doldurulmalı ve firma yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.
 3. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi: Firmanın kuruluşunun ilan edildiği ve diğer ilanları içeren TTSG asılları veya tasdikli fotokopileri.
 4. İmza Sirküleri - İmza Beyannamesi: Şirketlerde son ve geçerli imza sirküleri, Şahıs firmalarında ise firma sahibinin noter onaylı imza beyannamesi,
 5. Fotoğraflı Nüfus Suretleri veya Nüfus Cüzdan Fotokopileri: Hakiki şahıslarda firma sahibinin, Koll. Kom. ve Ltd. Şirketlerde şirket ortaklarının ve müdürlerinin, A.Ş.'lerde ise Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdürün fotoğraflı nüfus suretleri veya Nüfus Cüzdan fotokopileri.
 6. İşyeri Tapu - Kira Kontratı Fotokopisi: İşyeri firmanın mülkiyetinde ise tapu fotokopisi, kira ise kira kontratı fotokopisi. (tapu veya kira kontratında firmanın tescilli unvanı bulunmalıdır.)
 7. Makine Alış Fatura Fotokopileri: Sınai Hüviyet Beyannamesinde yazılı makine ve tesisatın firma mülkiyetinde olup olmadığının kontrolü için makine alış fatura fotokopileri. (Makinalar kiralanmış ise asgari bir yıl müddetle düzenlenmiş ve makinaların cins ve miktarını gösterir noter tasdikli kira sözleşmesi veya leasing sözleşmesi)
 8. Bilanço: İçinde bulunduğumuz yıldan önce kurulan firmaların önceki yıl sonu itibariyle hazırlanmış bilançoları.
 9. SSK Prim Bildirgeleri: İçinde bulunduğumuz yıldan önce kurulan firmalar için önceki yılın sadece Aralık ayına ait ve bulunduğumuz yılın en son ayına ait aylık SSK prim bildirgeleri ve tahakkukları. Yeni kurulan firmalar için ise işyeri ve işçi işe giriş bildirge fotokopileri.
 10. Diğer Belgeler:
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Ana sözleşme
 • Ticaret Sicil Tastiknamesi

NOT:

 • Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra kayıt için Odamıza müracaat edilmesi gerekmektedir.
 • Eksik dosyalar kabul edilmeyecektir.
 • Fotokopilerin okunaklı olmasına ve zımba teli kullanılmamasına özen gösterilmesi beklenmektedir.

Firmanın Konya Sanayi Odasına kaydı, yukarıda belirtilen evrakların Üye İlişkileri Şubesi'ne eksiksiz olarak ibrazını takiben bir işgünü içinde sonuçlanır.

Üyelik Başvuru Formlarının doldurulması ve sair hususlarda Konya Sanayi Odası Sicil servisi'nden tamamlayıcı bilgi alınabilir.

Oda Sicil Kayıt Sureti

Oda üyesi firmaların yazılı başvuruları halinde çeşitli resmi-özel kurum ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere ücret karşılığı Oda sicil kayıt sureti (Faaliyet Belgesi) verilir. Faaliyet Belgesinde firmanın ünvanı, işkonusu, sermayesi, Ticaret ve Oda sicil numarası, kayıt tarihi ve hangi makama ibraz edileceği belirtilmektedir.

Sanayici Kimlik Kartı

Oda üyesi ferdi firmaların sahipleri ile tüzel kişiliğe haiz firmaların kurucu ortaklarına ve Yönetim Kurulu üyelerine ücretsiz olarak Sanayici Kimlik Kartı düzenlenmektedir. Düzenlenen kimlik kartlarının Üye İlişkileri Şubesi'nden temin edilecek listede yer alan firma ve müesseselere ibrazı halinde belirtilen indirimlerden veya özel fiyatlardan yararlanılabilir. Sanayici Kimlik Kartlarının geçerlilik süresi alındığı tarihten itibaren 4 yıldır.

Elektironik Belge Yönetim Sistemi

Odamız tarafından verilen; Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Kayıt Sureti belgelerini online olarak almak için yapılması gereken işlemlere ulaşmak için tıklayınız.

 

Dosyalar