Yatırım Teşvik Belgesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan bir belge olup Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir. 

 

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir. 

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA HANGİ DESTEK

UNSURLARINDAN YARARLANILIR ?

(1) Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşur.

(2) Genel teşvik uygulamaları: Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile 2012/3305 sayılı Kararın eki EK-4’te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için EK-4’te öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, sabit yatırım tutarları 1 inci ve 2 inci bölgelerde bir milyon Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ıncı bölgelerde beşyüzbin Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılabilir.

 a) Gümrük vergisi muafiyeti.

 b) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası.

 c) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa yatırımları için).

 (3) Bölgesel teşvik uygulamaları: 2012/3305 sayılı Kararın eki EK-2B’de iller itibarıyla karşılarında numaraları belirtilen sektörler, EK-2A’da ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

 a) Gümrük vergisi muafiyeti.

 b) KDV istisnası.

 c) Vergi indirimi.

 ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

 d) Yatırım yeri tahsisi.

 e) Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki yatırımlar için).

 f) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 g) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 (4) Büyük ölçekli yatırımlar: 2012/3305 sayılı Kararın eki EK-3’te belirtilen asgari tutarları sağlayan yatırım konuları aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

 a) Gümrük vergisi muafiyeti.

 b) KDV istisnası.

 c) Vergi indirimi.

 ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

 d) Yatırım yeri tahsisi.

 e) Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 f) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 (5) Stratejik yatırımlar: 8 inci maddedeki kriterleri sağlayan yatırımlar bölge farkı gözetilmeksizin aşağıdaki desteklerden yararlandırılabilir.

 a) Gümrük vergisi muafiyeti

 b) KDV istisnası.

 c) Vergi indirimi.

 ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği.

 d) Yatırım yeri tahsisi.

 e) Faiz desteği.

 f) KDV iadesi.

 g) Gelir vergisi stopajı desteği  (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 ğ) Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için).

 (6) Üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek olan yatırımlar için talep edilmesi halinde genel teşvik uygulamaları çerçevesinde belge düzenlenebilir.

MÜRACAAT MERCİİ NERESİDİR?

 (1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı On Milyon Türk Lirasını aşmayan ve EK-4’te belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.

(2) Teşvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki işlemlerle ilgili müracaatlar, teşvik belgesi müracaatını değerlendiren ilgili kuruma yapılır. Müracaatlar, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek ilgili merci tarafından sonuçlandırılır. Ancak devir, satış, ihraç, kiralama ve yatırımcı talebine istinaden yapılan iptaller dışındaki teşvik belgesi iptali işlemlerine ilişkin müracaatlar ile yatırım konusu değişikliği ve yatırımın nakli konusundaki talepler Genel Müdürlüğün görüşü alınarak sonuçlandırılır.

 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ REVİZYON İŞLEMLERİ

Teşvik belgesinde veya belge ekinde yer alan ithal ve yerli olarak temin edilecek makine ve teçhizat listelerinde yapılacak değişiklik talepleri, teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılır. 

 

 

TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI

Teşvik belgesi kapsamı yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde, yatırıma başlanılmış olması kaydıyla Yatırım Takip Formu ile birlikte teşvik belgesinin düzenlendiği mercie süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. 

 

TAMAMLAMA EKSPERTİZİ VE VİZESİ

Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini izleyen altı ay içinde tamamlama vizesi için teşvik belgesi müracaatını değerlendiren merciye başvurmaları zorunludur.

 

Dosyalar