Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Hizmet Standartları Tablosu

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ
(EN GEÇ)

HİZMET BEDELİ

1

YENİ KAYIT

5174 sayılı Kanun gereği Konya Merkez ve Ticaret ve Sanayi Odası olmayan ilçelerde faaliyet gösteren ve 5174 sayılı Kanun da yer alan “SANAYİCİ” kriterlerine uygun vasıfları bulunan firmaların, kayıtları aşağıda belirtilen belgelerin odamıza ibraz edilmesi sonrasında gerektiğinde işyeri tetkiki yapılarak, Yönetim Kurulu Kararı ile neticelendirilmektedir.

  1. Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Sicil Memurluğundan)

  2. Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş)

  3. İmza Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

  4. Vergi Levhası (Fotokopisi)

  5. Aylık İşçi Sigorta Bildirgesi (Son ayın)

  6. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

  7. 1 adet Vesikalık Fotoğraf

  8. Sanayi Hüviyet Beyannamesi

  9. Kayıt Beyannamesi

 10. Elektronik İleti Talep Formu

 11. Başvuru Dilekçesi

 

(Tüm Kayıt İşlemleri Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır.)

Odaya kayıt evraklarının tam olarak verilmesi sonrasında

7 gün

Kayıt Ücreti olarak 3.250 TL alınmaktadır.

 Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri için aynı yıl içinde kayıt olması halinde 750 TL alınmaktadır,

(Ticaret Odası’nda kaydı var ise 1.625 TL kayıt ücreti alınmaktadır.)

2

KAYIT SİLME

5174 sayılı Kanun gereği oda kaydının silinmesini talep eden üyelerin aşağıda belirtilmiş olan belgeleri odamıza ibraz etmeleri sonrasında gerektiğinde işyeri tetkiki yapılarak terkin (kaydın silinme) işlemleri sonuçlandırılmaktadır.
1.Sanayicilik vasfını tamamen yitirmiş olan firmalar için dilekçe ile müracaatı akabinde oda tarafından iş yerinin tetkik edilmesi.
2. Sanayicilik vasfı kalmayan ancak ticarete devam edecek firmaların ise dilekçe ekinde makinaların ve işyerinin kapanışı veya satışı ile ilgili belgeler, işçi sayısını gösterir son ayın sigorta bildirgesi odamıza ibraz etmeleri ile birlikte gerek görüldüğü takdirde iş yerinin tetkik edilmesi.
3.Başka ile nakil olan firmaların; dilekçe ile birlikte nakil ile ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alınan belgelerin aslı veya tasdikli sureti.


(Tüm Kayıt Silme İşlemleri Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır.)

7 gün

Firmanın Odaya olan Aidat borçlarının tamamının yatırılması gerekmektedir.

3

 

BİLGİ GÜNCELLEME (Unvan, Adres,
Yetkili, Ortak, Sermaye vb.)

 

Bilgi güncelleme işlemleri dilekçe ile e-posta/faks yolu veya elden başvuru ile odaya müracaat edilerek yapılabilmektedir. Müracaatlarda değişiklikle ilgili belgeler eklenmelidir.

1 gün

Ücretsiz

4

BELGE TALEPLERİ

Oda Kayıt Sureti
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika
 

35 TL
 

Oda Kayıt Sureti (Yabancı Dil)

Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika
 

50 TL
 

Sanayici Belgesi

Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika
 

60 TL
 

Üye Kimlik Kartı
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

2 gün

60 TL
 

Ticari İkametgah Belgesi
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika

50 TL

İhale Durum Belgesi
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika

65 TL

Faaliyet Belgesi
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika

60 TL

Faaliyet Belgesi (Yabancı Dil)
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika

60 TL

Oda Üyelik Levhası
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

5 dakika

Ücretsiz

Doğruluk (İyi   Hal Belgesi)

Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

10 dakika

70 TL

İşçi Bonservis Tasdiki

Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

10 dakika

Ücretsiz

Bağ-Kur Tasdiki

Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

      10 dakika

Ücretsiz

Tarife Tasdiki

Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

      30 dakika

300 TL

YERLİ MALI BELGESİ

 

 1. Dilekçe
 2. Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam edecek)
 3. Mali Verileri İnceleme İzin Belgesi
 4. Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli
 5. Taahhütname
 6. İmza Sirküleri (İmza sirkülerinde firma yetkilisinin imzası bulunmak zorundadır)aslı veya noter onaylı sureti
 7. Eğer belge Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalandıysa Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
 8. Eğer Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından imzalandıysa, Müşavirin firma adına yetkili olduğunu gösteren, firma ile arasında yapılan sözleşme sureti ve Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi sureti
 9. Üretimde kullanılan hammaddelerin menşeleriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi ve fatura fotokopisi
 10. Sadece gıda üreticileri için, yukarıdaki belgelerle birlikte, gıda işletme kayıt veya onay belgesi ayrıca istenir.
 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 gün
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üç ürüne kadar her bir ürün için 1.000 TL, fazladan her ürün için 400 TL ücret alınmaktadır.


 

TOBB Yerli Malı Belgesi Onay Ücreti – 525 TL

TÜRK MALI BELGESİ
Belge’de kayıtlı eşyanın Türkiye menşeli olduğunu belirlemek üzere, Yüklenici Firma ve Üretici Firma tarafından temin edilerek ilgili Odaya ibraz edilecek belgeler:

 1. Dilekçe,
 2. IPA programı sözleşmesinin bir sureti(sözleşmenin sureti olmadığı taktirde işlem yapılmamaktadır),
 3. Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.
 4. Oda üyesi olmayan üretici ve yüklenici firmaların son 3 ay içerisinde bağlı bulundukları Oda tarafından onaylanmış Faaliyet Belgesi
 5. Türk Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için; ithalat beyannamesi, alış faturası, GTIP numaraları vb.
 6. Üretici ve yüklenici firmalara ait imza sirküsü fotokopisi
 7. Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi itibariyle üç yılı geçmeyen kapasite raporları(Oda üyesi olmayan firmalar için son 1 ay içerisinde onaylanmış 'aslı gibidir' onaylı sureti)
 8. Taahütname

30 dakika
 

250 TL
 

 

İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
Dilekçe
Geçerli Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

 

2 saat

 

1.400 TL
 

 

Suret Tasdikleri (Kapasite Raporu vb)
Odada doldurulacak olan ( Yazılı/Sözlü Talep Formu)

 

5 dakika

60 TL

5
 

 

SURET TASDİKLERİ

 

 

 

Odamızca Hazırlanmış olan Tüm Belgelerin Suretlerinin Tasdikleri ile Firmanın Sicil dosyasında Aslı bulunan ve odamız onayının kabul edildiği belgelerin tasdikleri.

 

 

5 dakika

60 TL

6

RAYİÇ FİYAT TESPİTİ VE FATURA TASDİKLERİ
 

Fatura Tasdiki
1.Dilekçe
2.Tasdiki istenen fatura ve fotokopisi
3.Fatura içeriğinde yer alan mamül ve imalatlarla ilgili detaylı açıklama, şartname ve örnekleri içerir ekler

Rayiç Fiyat Tespiti
1.Dilekçe
2.Rayiç fiyat tespiti istenen mamül ve imalatlarla ilgili detay, özellikler, şartname ve örnekleri içerir ekler.

10 Gün

Birim Fiyat Tasdikinden 100 TL Olmak üzere Fatura Bedelinin %0,5 tahsil edilir.

7

KAPASİTE RAPORU

 

 1. Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu
 2. Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri ya da aslı görülmek kaydıyla fotokopisi,
 3. Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Kiralık ise bina ve işyeri sözleşmeleri
 4. Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son iki aya ait SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,
 5. İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,
 6. İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Mali Müşavir onaylı listesi
 7. Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,
 8. Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,
 9. Vergi levhası fotokopisi,
 10. Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Deşarj (Atık Su) izni Belgesi, Emisyon izni belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.)
 11. Bir önceki kapasite raporunun geçerlilik süresi dolduysa fotokopisi, süresi dolmadıysa aslı
 12. Tasdik ve Tanzim Ücreti Dekontları
 13. Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi

 

 

10 gün

Çalışan Sayısı 1-50 Kişi 

3.400 TL.
Çalışan Sayısı 51-150 Kişi 4.300 TL.
Çalışan Sayısı 151- üzeri Kişi 5.500 TL.
İşyeri adresi Karatay, Meram, Selçuklu dışında ise Tanzim Ücretine   
ilaveten;
Çalışan Sayısı 1-50 Kişi 1.000 TL.
Çalışan Sayısı 51-150 Kişi 1.300 TL.
Çalışan Sayısı 151- üzeri Kişi 1.500 TL fark alınır.

 

TOBB Kapasite Onay Ücreti – 2.200 TL

 

8

EKSPERTİZ VE
BİLİRKİŞİ RAPORLARI

 1. Dilekçe
 2. Gümrük Giriş-Çıkış Beyannamesi
 3. Fatura Fotokopisi

(Firmaların ithalat,İhracat,Gümrük,Teşvik vb. işlemlerinde ilgili mevzuatlar gereğince düzenlenen ekspertiz raporlarında istenen belgeler ekspertizin içeriğine göre değişmektedir.)

5 gün

       

 

3.000 TL

Dışarıdan Bilirkişi, Eksper görevlendirilmesi halinde 300 TL ilave edilir.

 

9

FİRE TESPİT RAPORLARI

 1. Fire Tespit Raporunu Talep eden Dilekçe
 2. İlgili Fire Oranı ile ilgili İş Akış Şeması

10 gün

3.000 TL

Dışarıdan Bilirkişi, Eksper görevlendirilmesi halinde 300 TL ilave edilir.

10

FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

 

 

 1. Fiili Tüketim Belgesi Talep Dilekçesi
 2. 150 ilk Malzeme Miktarı Muavini Hesap Ekstresi (YMM Onaylı)
 3. 710 Hesap (Sarf Edilen İlk Madde Hesabı) Ekstresi (YMM Onaylı)
 4. Fiili Tüketim Formu (Odadan)

 

 

5 gün

3.250 TL

11

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPATMA EKSPERTİZ RAPORLARI

 

 

 1. Dilekçe
 2. Dahilde İşleme İzin Belgesi
 3. İthalat Listesi
 4. İhracat Listesi
 5. Sarfiyat Tablosu
 6. Gümrük Giriş-Çıkış Beyannameleri Fotokopileri
 7. Faturaların Fotokopileri

 

 

10 gün

3.250 TL

12

ATA KARNESİ

 

 

 1. Firma https://atak.tobb.org.tr adresinden e imza ile başvuru yaparak teminatını yatırır.
 2. Odamız sistem üzerinden onay verdikten sonra firma ATA karnesini yazdırarak Oda’ya ıslak imza için başvurur.
 3. Firma ATA karnesi teminat iadesini yine aynı sistem üzerinden başvuru yaparak geri alır.

 

 

1 gün

170 TL

13

DOLAŞIM BELGELERİ SATIŞ VE ONAYLARI

A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ

 1. Belge Talep Formu
 2. T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı

 

 

 

 

5 dakika

 

 

 

 

5 TL

 

A.TR DOLAŞIM BELGESİ ONAY

 

 1. İlgili Mevzuata göre doldurulmuş A.TR Dolaşım Belgesi
 2. Malın Satış Fatura Fotokopisi
 3. Belge Tasdik Formu
 4. İhracat Taahhütnamesi
 5. İhracatı yapılan malın durumuna göre gerekli diğer belgeler
 6. Ürün Başvuru sahibinin kendi imalatı ise Kapasite Raporu
 7. Ürün iç pazardan alınmış ise Malın alış Fatura Fotokopisi
 8. Ürün İthal edilmiş ise,Gümrük Beyannamesi,Gümrük Vergi Makbuzu,Malın Alış Faturası
 9. MEDOS üzerinden yapılmaktadır.

 

10 dakika

6 TL

 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ SATIŞI

 

 1. Belge Talep Formu
 2. Belgeyi Satın alan kişinin Nüfus Cüzdanı

 

5 dakika

5 TL

 

EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ ONAY

 

 1. İlgili Mevzuata göre doldurulmuş EUR.1 Dolaşım Belgesi
 2. Malın Satış Fatura Fotokopisi
 3. Belge Tasdik Formu
 4. İhracat Taahhütnamesi
 5. İhracatı yapılan malın durumuna göre gerekli diğer belgeler
 6. Ürün Başvuru sahibinin kendi imalatı ise Kapasite Raporu
 7. Ürün iç pazardan alınmış ise Malın alış Fatura Fotokopisi
 8. Ürün İthal edilmiş ise Gümrük Beyannamesi, Gümrük Vergi Makbuzu, Malın Alış Faturası
 9. MEDOS üzerinden yapılmaktadır.

 

 

10 dakika

6 TL

 

13

DOLAŞIM BELGELERİ SATIŞ VE ONAYLARI

EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ

 

 1. Belge Talep Formu
 2. Belgeyi Satın alan kişinin Nüfus Cüzdanı

5 dakika

5 TL

EUR-MED DOLAŞIM BELGESİ ONAY

 

 1. İlgili Mevzuata göre doldurulmuş EUR-MED Dolaşım Belgesi
 2. Malın Satış Fatura Fotokopisi
 3. Belge Tasdik Formu
 4. İhracat Taahhütnamesi
 5. İhracatı yapılan malın durumuna göre gerekli diğer belgeler
 6. Ürün Başvuru sahibinin kendi imalatı ise Kapasite Raporu
 7. Ürün iç pazardan alınmış ise Malın alış Fatura Fotokopisi, Müstahsil Makbuzları veya Borsa Tescil beyannamesi.
 8. Ürün İthal edilmiş ise Gümrük Beyannamesi, Gümrük Vergi Makbuzu, Malın Alış Faturası
 9. MEDOS üzerinden yapılmaktadır.

10 dakika

6 TL

MENŞE ŞAHADETNAME, FORM A BELGESİ VE DİĞER DOLAŞIM BELGELERİ SATIŞ

 

 1. Belge Talep Formu
 2. Belgeyi Satın alan kişinin Nüfus Cüzdanı

5 dakika

5 TL

MENŞE ŞAHADETNAME, FORM A BELGESİ VE DİĞER DOLAŞIM BELGELERİ ONAY

 1. İlgili Mevzuata göre doldurulmuş Menşei veya diğer  Dolaşım Belgesi
 2. Malın Satış Fatura Fotokopisi
 3. Belge Tasdik Formu
 4. İhracat Taahhütnamesi
 5. İhracatı yapılan malın durumuna göre gerekli diğer belgeler
 6. Ürün Başvuru sahibinin kendi imalatı ise Kapasite Raporu
 7. Ürün iç pazardan alınmış ise Malın alış Fatura Fotokopisi,Müstahsil Makbuzları veya Borsa Tescil beyannamesi.
 8. Ürün İthal edilmiş ise,Gümrük Beyannamesi,Gümrük Vergi Makbuzu,Malın Alış Faturası
 9. MEDOS üzerinden yapılmaktadır.

10 dakika

6 TL

14

Mücbir Sebep Belgesi

 

10 dakika

Ücretsiz

15

Dış Ticaret Fatura Tasdiki

 

10 dakika

40 TL

16

Diğer Dış Ticaret Tasdikleri

 

10 dakika

100 TL

17

Tarifede Yer Almayan Sair Belgeler

 

 

10 dakika

150 TL

Hizmet Standartlarımız