Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Üyelik İşlemleri

ÜYELİK İŞLEMLERİ

ÜYELİK İŞLEMLERİ

ÜYELİK İŞLEMLERİ

1.6.2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun sanayicilik ve Odalara kayıt yükümlülükleri ile ilgili bölüm aşağıda yer almaktadır. İlgili mevzuatta sanayici sıfatını taşıyan firmalar aşağıdaki dokümanlarla birlikte Odamıza kayıt olmak için müracaatta bulunabilirler.

*Sanayici Tanımı (Madde 5)

“Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üretmek suretiyle katma değer oluşturan işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ve yazılım üretenler en az on işçi çalıştırmak şartıyla bu Kanunun uygulanması bakımından sanayici sayılır.”

*Odalara Kayıt Zorunluluğu (Madde 9)

“Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar… Bu maddede düzenlenen kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyenler, odalar tarafından re’sen kaydedilir ve durum kendilerine tebliğ edilir.”

*Değişiklikleri Bildirme Zorunluluğu (Madde 10)

“Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.”

Odaya Kayıt ve Üyelik İşlemleri Gerekli Belgeler

Konya Sanayi Odasına kaydolmak üzere Oda’ya başvuran sanayicilerden aşağıdaki belgeler talep edilmektedir;

 • Üyelik Başvuru Dilekçesi: Ekteki üyelik başvuru dilekçesi, firma kaşesi basılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Güncel Tarihli) Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan belgenin aslı ve fotokopisi
 • Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi: Firmanın kuruluşunun ilan edildiği ve diğer ilanları içeren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopileri.
 • Şirket Ana sözleşmesi
 • İmza Sirküleri - İmza Beyannamesi: Şirketlerde son ve geçerli noter onaylı imza sirküleri, Şahıs firmalarında ise firma sahibinin noter onaylı imza beyannamesi,
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • SSK Prim Bildirgeleri: İçinde bulunduğumuz yıldan önce kurulan firmalar için önceki yılın sadece Aralık ayına ait ve bulunduğumuz yılın en son ayına ait aylık SSK prim bildirgeleri ve tahakkukları. Yeni kurulan firmalar için ise işyeri ve işçi işe giriş bildirge fotokopileri.
 • Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopileri: Tüzel Kişilikler için temsilcilerin, Gerçek Kişiler için firma sahibinin fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopileri.
 • Ortakların 1 ‘er adet Vesikalık Fotoğrafı
 • İşyeri Tapu - Kira Kontratı Fotokopisi: İşyeri firmanın mülkiyetinde ise tapu fotokopisi, kira ise kira kontratı fotokopisi. (tapu veya kira kontratında firmanın tescilli unvanı bulunmalıdır.)
 • Makine Alış Fatura Fotokopileri: Sınai Hüviyet Beyannamesinde yazılı makine ve tesisatın firma mülkiyetinde olup olmadığının kontrolü için makine alış fatura fotokopileri. (Makinalar kiralanmış ise asgari bir yıl müddetle düzenlenmiş ve makinaların cins ve miktarını gösterir noter tasdikli kira sözleşmesi veya leasing sözleşmesi)
 • Bilanço: İçinde bulunduğumuz yıldan önce kurulan firmaların önceki yıl sonu itibariyle hazırlanmış bilançoları.
 • Sınai Hüviyet Beyannamesi: İşyerinde mevcut makine ve teçhizat ile diğer hususlar eksiksiz olarak doldurulmalı ve yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
 • Oda Kayıt Beyannamesi: Formda yer alan tüm veriler eksiksiz doldurularak yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
 • Elektronik İleti Talep Formu
 • Oda Kayıt Sicil Sureti: Başka Oda veya Ticaret Odasından kaydı bulunduğuna dair kaşeli ve imzalı Oda Kayıt Sicil Sureti

NOT:

 • Yukarıdaki belgeler tamamlandıktan sonra kayıt için Odamıza müracaat edilmesi gerekmektedir.
 • İstenilen evraklar eksiksiz olarak sunulmalıdır.
 • Fotokopilerin okunaklı olmasına ve zımba teli kullanılmamasına özen gösterilmesi beklenmektedir.
 • Üyelik Başvuru Formlarının doldurulması ve sair hususlarda Konya Sanayi Odası Sanayi Hizmetleri Müdürlüğünden tamamlayıcı bilgi alınabilir.

Detaylı Bilgi İçin:

Sanayi Hizmetleri Müdürlüğü

Tel                   : +90 332 251 06 70  / 119
E-posta            : sicil@kso.org.tr

Şahıs Firmalar İçin Dilekçe Örneği
Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi
Sınai Hüviyet Beyannamesi
Tüzel Kişiler İçin Dilekçe Örneği
Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi Formu
Elektronik İleti Formu
Üyeliğin Askıdan İndirmesi İçin Askıdan İndirilme Talep Formu
Üyeliğin Askıdan İndirmesi İçin Elektronik İleti Formu
Üyeliğin Askıdan İndirmesi İçin Firma İletişim Bilgi Formu
Cep Telefonu Beyan Formu