Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Kapasite Raporu İşlemleri

KAPASİTE RAPORU İŞLEMLERİ

KAPASİTE RAPORU İŞLEMLERİ

KAPASİTE RAPORU İŞLEMLERİ

 

KAPASİTE RAPOR NEDİR?

Kapasite raporu, tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üreten tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporu düzenlenebilmesi için firmaların ticaret siciline tescil işlemini tamamladıktan sonra işyerinin bulunduğu yerdeki odaya kayıt olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine ve teçhizat listelerini, üretimde kullandıkları hammadde miktarlarını, sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

 

KAPASİTE RAPORU NEDEN DÜZENLENİR?

Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler.

 

Yasal Dayanak ve Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuat

 • 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 • 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve eki yönetmelikler,
 • 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,
 • İthalat ve İhracat Mevzuatı,
 • Yatırım Teşvik ile ilgili Mevzuat,
 • Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Mevzuat,
 • Kamu İhale Kanunu.
 •  

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dalde İşleme İzin Belgesi
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • Yıllık İşletme Cetveli
 • İthalat ve İhracat İşlemleri
 • Kamu ve Özel Sektör İhaleleri
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Kredi Teminlerinde
 • İndirimli Elektrik Kullanımı
 • OSB'lerde arsa tahsisi
 • Kullanılmış Makine İthalatı
 • Madeni Yağ Lisansı
 • Sanayi Veri Tabanı
 • Geçici Kabul İzin Belgesi
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlara Katılım
 • KOSGEB, ORAN, Sanayi Bakanlığı Desteklerinden Faydalanmada
 • Hammadde Temininde (Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan maddeler için)
 • İmalatçı Belgesi Alımında
 • Vergi İncelemelerinde
 • Muhtelif Kamu İnceleme ve Denetimlerinde
 •  

SANAYİ KAPASİTE RAPORU OTOMASYON SİSTEMİ

01.02.2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmış olan Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminde, Kapasite Raporlarında yer alan ürünler, ana makineler ve ana tüketim maddeleri, NACE kodlama sisteminden türetilmiş olan PRODCOM 2010 kodlama sistemi ile kodlanmaktadır.

Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminin başlamasıyla posta, kağıt, elden takip masraflarında oldukça azalma olmuş ve en önemlisi zamandan tasarruf sağlanarak işlemler oldukça kısa sürelere indirilmiştir. Böylece Kapasite raporlarının elektronik ortamda tutulmaları da sağlanmıştır.

 

BAŞVURU AŞAMASINDA FİRMALARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Kapasite raporu düzenlenmesi aşamasında eksper heyetince firmalardan aşağıda belirtilen evraklar talep edilir. İşbu belgeler, ilgili firmanın ilgili tesisine kapasite raporu düzenlenirken eksiksiz olarak temin edilir. Gerekli görülmesi halinde aşağıda belirtilen evraklar haricinde ek evraklar talep edilebilir.

 • Firma yetkililerince kaşeli-imzalı Kapasite Raporu Bilgi Formu,
 • TOBB hesabına yatırılan ücreti gösterir makbuz nüshası,
 • Oda harç tarifesinde belirlenen miktarda harcın yatırıldığı gösterir makbuzun fotokopisi,
 • Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi,
 • Vergi Levhası fotokopisi,
 • Marka Tescil Belgesi fotokopisi,
 • Firma adresinde mal sahibi ise Tapu fotokopisi, kiracı ise Kira Kontratı fotokopisi,
 • Sermaye Kıymet Değerlerini gösteren vesikalar (Beyan yazısı, sigorta poliçesi fotokopisi, bilanço, mizan, vb),
 • İşyerinin bulunduğu yerdeki SGK'na verilen son aya ait sigorta bildirge tahakkuk fişi fotokopisi. Taşeron çalıştırılıyor ise, noter tasdikli Taşeron Sözleşmesi ve Taahhütnamesi ile taşeron firmasına ait İşçilik Fatura fotokopileri, SGK Bildirge fotokopileri, Vergi Levhası veya Vergi Mükellefiyet Yazısı fotokopisi,
 • Makine ve Tesisatın ilgili firmaya ait olduğunu ispatlayan vesikalar (Muavin, demirbaş, vb defter fotokopileri, makine fatura fotokopileri, vb) Makine ve teçhizat kiralık veya finansal kiralamalı ise, cihazların cins ve özelliklerini belirtir noter tasdikli Kira Mukavelesi aslı / Finansal Kiralama Sözleşmesi fotokopisi,
 • Deşarj (Atık Su) İzin Belgesi fotokopisi,
 • Emisyon İzni fotokopisi,
 • İmzaya yetkili kişilerin firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri fotokopileri,
 • Üretimle ilgili yasal olarak alınması gerekli belge fotokopileri (Maden ruhsatı, patlayıcı sarf defteri kayıtları, atık arıtılmasındaki izinler, lisanslar, gayri sıhhi müessese ruhsatları, üretim izinleri, işyeri açma ruhsatları, vb),
 • Varsa kalite belge fotokopileri (ISO, HACCP, vb).
 •  

KAPASİTE RAPORU DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ

Odamız tarafından tanzim edilen Kapasite Raporlarında yapılacak olan değişiklik işlemlerinde ilk değişiklik işlemleri hariç tutulmak kaydıyla değişiklik işlemlerinde TOBB kapasite raporu onay ücretinin %20'si TOBB hesaplarına yatırılır.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

İşyeri adresi değişikliklerinde ne yapılmalıdır?

İlgili değişiklik yazılı olarak Odaya bildirilir. Oda sicil kayıtları değiştirilir. Firmaların taşınma nedeniyle adres değişikliği yaptığı durumlarda, kapasite raporu ilgili Oda tarafından iptal edilir ve firma yeni rapor yaptırması için yönlendirilir.

Ticaret Sicil Memurluklarınca verilen nevi ve unvan değişikliğinde ne yapılmalıdır?

İlgili değişiklik yazılı olarak Odaya bildirilir, Oda sicil kayıtları değiştirildikten sonra yürürlükteki kapasite raporu üzerinde değişiklikler yapılır.

Kapasite raporu neden iptal edilir?

Kapasitesi hesaplanmış makinelerden bir kısmının veya tamamının satılması veya kiraya verilmesi; işyeri adresi değişikliği; işyeri/firma kapanışlarında; firmaların Ticaret Sicilinden / Odadan kayıtlarını sildirmeleri durumlarında iptal edilebilir.

Kapasite raporuna makine veya hammadde ilave ettirmek için ne yapılmalıdır?

Birkaç kalemi geçmeyen ve Kapasite Hesabına herhangi bir şekilde etkisi olmayan makine tesisat veya hammaddenin ilavesi, yazılı talep dilekçesi ile müracaat edildikten sonra eksper heyetinin işyerinde yapacağı incelemeye bağlı olarak, rapor üzerinde yapılabilir. Aksi halde raporun yeniden tanzim edilmesi gerekir.

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün veya yeni bir üretim makinesi ekletmek için ne yapılmalıdır?

Kapasite Raporunun yenilenmesi için talep dilekçesi ile başvuru yapılmalıdır.

Bilgi: 251 06 70-104

Bilgi: 251 06 70-105

Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu
KAPASİTE TASDİK VE TANZİM BEDELLERİ