Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Kapasite Raporu İşlemleri

KAPASİTE RAPORU İŞLEMLERİ

KAPASİTE RAPORU İŞLEMLERİ

KAPASİTE RAPORU NEDİR?

Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.


Kapasite Raporu Tanziminde Amaç

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.


Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı

 • 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
 • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 • 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler

 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi
 • Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında
 • Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde
 • İhalelerde
 • Kredi teminlerinde
 • Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında


Kapasite raporu otomasyon sistemi

01.02.2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmış olan Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminde, Kapasite Raporlarında yer alan ürünler, ana makineler ve ana tüketim maddeleri, NACE kodlama sisteminden türetilmiş olan PRODCOM 2010 kodlama sistemi ile kodlanmaktadır.

Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminin başlamasıyla posta, kağıt, elden takip masraflarında oldukça azalma olmuş ve en önemlisi zamandan tasarruf sağlanarak işlemler oldukça kısa sürelere indirilmiştir. Böylece Kapasite raporlarının elektronik ortamda tutulmaları da sağlanmıştır.


BAŞVURU AŞAMASINDA FİRMALARDAN İSTENİLECEK BELGELER

Kapasite raporu düzenlenmesi aşamasında eksper heyetince firmalardan aşağıda belirtilen evraklar talep edilir. İşbu belgeler, ilgili firmanın ilgili tesisine kapasite raporu düzenlenirken eksiksiz olarak temin edilir. Gerekli görülmesi halinde aşağıda belirtilen evraklar haricinde ek evraklar talep edilebilir

 • Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu
 • Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri ya da aslı görülmek kaydıyla fotokopisi,
 • Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Kiralık ise bina ve işyeri sözleşmeleri
 • Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son iki aya ait SGK bildirgeleri ve tahakkuk makbuzları,
 • İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Mali Müşavir onaylı bilançodaki toplam kıymeti,
 • İşyerindeki firma mülkiyetinde olan makine ve teçhizatın Mali Müşavir onaylı listesi,
 • Kiralık olan makine-teçhizat için kira sözleşmesi ile birlikte tarafların imza sirkülerleri/imza beyannamesi; varsa taşeron sözleşmesi, leasing sözleşmesi, Leasinge ait proforma fatura ve ödeme planı,
 • Varsa sanayi sicil belgesi fotokopisi,
 • Vergi levhası fotokopisi,
 • Kalite Belge ve sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri (ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 belgesi, CE, Marka tescil belgesi, Deşarj (Atık Su) izni Belgesi, Emisyon izni belgesi, Patent kullanım belgesi, Know-how sözleşmesi, Lisans sözleşmesi, Çevre izin belgesi, HACCP belgesi vb.)
 • Bir önceki kapasite raporunun geçerlilik süresi dolduysa fotokopisi, süresi dolmadıysa aslı
 • Tasdik ve Tanzim Ücreti Dekontları
 • Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama sözleşmesi

 

KAPASİTE RAPORU DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ

Odamız tarafından tanzim edilen Kapasite Raporlarında yapılacak olan değişiklik işlemlerinde ilk değişiklik işlemleri hariç tutulmak kaydıyla değişiklik işlemlerinde TOBB kapasite raporu onay ücretinin %20'si TOBB hesaplarına yatırılır.


SIKÇA SORULAN SORULAR 

İşyeri adresi değişikliklerinde ne yapılmalıdır?

İlgili değişiklik yazılı olarak Odaya bildirilir. Oda sicil kayıtları değiştirilir. Firmaların taşınma nedeniyle adres değişikliği yaptığı durumlarda, kapasite raporu ilgili Oda tarafından iptal edilir ve firma yeni rapor yaptırması için yönlendirilir.

Ticaret Sicil Memurluklarınca verilen nevi ve unvan değişikliğinde ne yapılmalıdır?

İlgili değişiklik yazılı olarak Odaya bildirilir, Oda sicil kayıtları değiştirildikten sonra yürürlükteki kapasite raporu üzerinde değişiklikler yapılır.

Kapasite raporu neden iptal edilir?

Kapasitesi hesaplanmış makinelerden bir kısmının veya tamamının satılması veya kiraya verilmesi; işyeri adresi değişikliği; işyeri/firma kapanışlarında; firmaların Ticaret Sicilinden / Odadan kayıtlarını sildirmeleri durumlarında iptal edilebilir.

Kapasite raporuna makine veya hammadde ilave ettirmek için ne yapılmalıdır?

Birkaç kalemi geçmeyen ve Kapasite Hesabına herhangi bir şekilde etkisi olmayan makine tesisat veya hammaddenin ilavesi, yazılı talep dilekçesi ile müracaat edildikten sonra eksper heyetinin işyerinde yapacağı incelemeye bağlı olarak, rapor üzerinde yapılabilir. Aksi halde raporun yeniden tanzim edilmesi gerekir.

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün veya yeni bir üretim makinesi ekletmek için ne yapılmalıdır?

Kapasite Raporunun yenilenmesi için talep dilekçesi ile başvuru yapılmalıdır.

 

Bilgi: 251 06 70-104

Bilgi: 251 06 70-105

Kapasite Raporu Düzenleme Talep Formu
KAPASİTE TASDİK VE TANZİM BEDELLERİ
Müracaat Esnasında Teslim Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler