Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARININ 1. PAKETİ AÇIKLANDI.​​

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARININ 1. PAKETİ AÇIKLANDI.​​

 

 

 

 

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI 

 

Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir 

yaklaşımla (7.200’ü yerelden, 10.000’i aşkın kişi ve kurum görüşü, 66 adet ÖİK) hazırlanan 

Onuncu Kalkınma Planı bu yüksek hedeflere ulaşmada çok önemli bir yol haritası 

sunmaktadır. 

 

Onuncu Kalkınma Planında ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül, 

kapsayıcı ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış; insan odaklı kalkınma anlayışı 

benimsenmiştir. 

 

Bu çerçevede Plan, yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra 

hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin 

korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

 

Onuncu Kalkınma Planının temel amacı uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst 

basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu 

çözmüş bir ülke konumuna gelmektir. 

 

Onuncu Kalkınma Planında daha önceki planlardan farklı olarak “Öncelikli Dönüşüm 

Programları” adıyla 25 adet özel uygulama programı yer almaktadır. 

 

Söz konusu programlar, Plan’ın uygulanabilirliğini ve kalkınma çabalarının etkinliğini 

artırmak amacıyla yeni bir yaklaşım çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 

Hem 2023 vizyonu hem de Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından 

önem taşıyan temel sorun alanlarına yönelik olarak tasarlanan bu programlar; genellikle 

birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren ve kurumlar arası etkin koordinasyon 

gerektiren kritik reform alanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Sektörel ve sektörler arası bir 

yaklaşımla hazırlanan ve beş yıl içinde sonuçlandırılması öngörülen bu programların Plan 

hedeflerine ulaşılması yolunda ciddi katkısı olacaktır. 

 

Öncelikli Dönüşüm Programlarının tasarımında Plan hedefleri ve politikalarıyla 

bağlantı kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için programların 

temel unsurları ortaya konulmuştur. 

 

Bu kapsamda, öncelikli dönüşüm programları için ayrıntılı eylem planları hazırlanmış 

bulunmaktadır. Programlar, toplamda 90 bileşen ve 1300’ün üzerinde eylem içeren bu eylem 

planları yoluyla hayata geçirilecektir. Bu süreçte, toplam 35 bakanlık ve kurum/kuruluş, 

program koordinatörü ve/veya bileşen sorumlusu olarak görev almaktadır. 

 

Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ilgili Bakanların katılımıyla gruplar halinde 

görüşülen bu özel programlar, YPK onayını takiben resmiyet kazanacak ve uygulamaya 

geçirilecektir. 

 

Aşağıda listesi verilen öncelikli dönüşüm programları 3 grup halinde kamuoyuyla 

paylaşılacaktır. Bugün bu eylem planlarının ilk grubunun tanıtımı yapılmaktadır. Tanıtımı 

 

yapılacak bu eylem planı grubu temel olarak reel sektörü ilgilendiren, üretim 

teknolojilerindeki dönüşümü esas alan ve hedef sektörlerde etkinliği artıran mikro-reformlar 

olarak değerlendirilmektedir. Aşağıda öncelikli dönüşüm programları listesinde koyu renkli 

olarak işaretlenmiş olan bu 9 programa ait eylem planlarının içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgiler 

metnin devamında sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 1.Grup Eylem Planları:

İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı Eylem Planı

Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı Eylem Planı

Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı Eylem Planı

Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı Eylem Planı

Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı

Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı Eylem Planı

Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı Eylem Planı

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı Eylem Planı