Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

ATIK ANALİZLERİ

ATIK ANALİZLERİ

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen TOBB’dan Odamıza gönderilen yazılı açıklama aşağıya aktarılmıştır:

Tehlikeli ve tehlikesiz atıkların tanımlamaları, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV atık listesi ile gerçekleşmektedir.

Söz konusu atık listesinde, altı haneli atık kodlarının yanında yıldız (*) işareti bulunanlar tehlikeli, bulunmayanlar ise tehlikesiz atık olarak sınıflandırılmaktadır.

Yıldız (*) işareti ile sınıflandırılan tehlikeli atıkların ise yanlarında (A) ve (M) işaretleri bulunmaktadır. (A) işareti ile tanımlanan atıklar kesin tehlikeli atık olup tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla herhangi bir analiz yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

(M) ile tanımlanan atıklar ise muhtemel tehlikeli olup, bu atıkların Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek – III / A’da verilen tehlikelilik özellikleri esas alınarak hazırlanan Ek – III / B’de yer alan sınır değerlere göre analizinin Bakanlıktan yeterlik almış laboratuvarlarda yapılması gerekmektedir.

Bu analiz çalışması sonucunda atıkların sınır değerlerin üzerinde çıkması halinde atıklar tehlikeli atık olarak değerlendirilmekte ve (M) ile işaretli ilgili atık kodu kullanılarak tanımlanmaktadır. Analiz çalışması sonucunda atığın sınır değerlerin altında olması halinde ise söz konusu atığın tehlikesiz atık kodu ile tanımlanması gerekmektedir.

Atık Üreticisi tarafından atığın tehlikeli olduğunun kabul edilmesi halinde (M) ile işaretli kodun kullanılması için analiz yaptırılması zorunlu olmayıp bu kod ile ilgili tehlikesiz atık kodunun kullanılabilmesi için atığın tehlikesiz olduğunun analiz yapılarak kanıtlanması gerekmektedir.

Atığın tanımlanmasının yapılmasını müteakip atığın düzenli depolama yöntemi ile bertarafının gerçekleştirilmesinin planlanması halinde 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek – 2 kriterleri çerçevesinde Bakanlıktan yeterlik almış laboratuvarlarda analizinin yapılması gerekmektedir.

Söz konusu analiz neticesinde atığın hangi sınıf düzenli depolama alanında bertaraf edileceği belirlenmektedir. Ek – 2 kriterleri çerçevesinde yapılacak analizler, atığın tehlikeliliğine ilişkin bilgi vermemekte olup sadece atığın sızıntı suyuna geçmesi muhtemel bileşenleri ve bu çerçevede de hangi altyapıya sahip düzenli depolama tesisine gönderilmesinin uygun olduğunu belirlemede kullanılmaktadır.

Bu kapsamda atıkların;

  • Tehlikelilik özelliklerinin ve hangi atık koduyla tanımlanacağının belirlenmesi amacıyla Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek III / B analizinin;
  • Düzenli depolanarak bertarafının planlanması halinde hangi sınıfta bertarafının gerçekleştirileceğinin belirlenmesi amacıyla ise Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek – 2 analizinin kullanılması gerekmektedir.