Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et
Duyurular

MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI

MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ SATIŞ İLANI

duyuru-ust-2.jpg (26 KB)

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
(MERAM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ) 
GAYRİMENKUL
MAL SATIŞ İLANI

Aşağıda özellikleri belirtilen Gayrimenkullerin/taşınmazların açık artırma suretiyle satılacaktır. 
1-GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU YER:
Konya İli Selçuklu İlçesi Karaömerler Mahallesi 111 Ada, 6 parsel, 7 cilt, 1015 sayfada kayıtlı Arsa Konya İli Selçuklu İlçesi Karaömerler Mahallesi 26306 Sk. İle 26318 Sk. Kavşağı mevkii'nde bulunmaktadır. 
2-GAYRİMENKULÜN DURUMU VE HUSUSİ VASIFLARI
Konya İli Selçuklu İlçesi Karaömerler Mahallesi Tapunun 111 Ada, 6 parsel, 7 cilt, 1 O 1 5 sayfada kayıtlı bulunan Dairemiz borçlusuna ait Arsa vasfındadır. 
Arsanın toplam alanı 1.152,44- m2 dir. 
3-GAYRİMENKULÜN ARTIRMAYAESAS RAYİÇ DEĞERİ:
Gayrimenkul Satış Komisyonunca biçilen rayiç değer; 200.000,00.-TL (İkiyüzbin Türk Lirası) dır. 
4-TEMİNAT TUTARI VE NELERİ N TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEĞİ:
Artırmaya iştirak için 15.000.00-TL (Onbeşbin Türk Lirası) teminat alınacak olup, 
-    Para
-    Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri, 
-Hazine Müşteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) 
-Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borca cetvelleri üzerinden% 15 noksaniyle değerlendirilir." 
- İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar 
Teminat sonradan tamamen veya kısman değerini kaybeder veya borç miktarı artarsa, teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir. 
Borçlu verdiği teminatı kısmen veya tamamen aynı değerde başkalarıyla değiştirebilir. 
5-SATIŞIN YAPILACAĞI YER GÜN SAAT:
1. Açık Artırma 16.11.2022 tarih Çarşamba günü Saat 10.30 Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonunda Satış Komisyonu tarafından yapılacaktır.
6- SATIŞ ŞARTNAMESi:
Gayrimenkul Satış Şartnamesi ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, isteyen alıcıya bir örneği verilebilir. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi 
görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları. Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler 2019/5 dosya numarası ile Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir. 

7- TEMİNAT MAKBUZUNUN NEREYE İBRAZ EDiLECEĞİ
Gayrimenkulün ihalesine katılacakların 4. Maddede yazılı teminat tutan ve evrakları Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Ortak Veznesine Meram Vergi Dairesi Müdürlüğü adına yatırmaları ve ihale günü açık artırma başlamadan önce Gayrimenkul Satış Komisyonu'na ibraz etmeleri gerekmektedir. 8- İHALENİN SEKLİ
Gayrimenkul artırma sonunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artınna bedelinin gayrimenkul için biçilmiş olan değerin % 75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/ veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uz.atılarak, 7 gün sonra 2.Açık Artırma 23.11.2022 tarihinde Çarşamba günü Saat 10.30 Konya Vergi Dairesi Başkanlığı 2. Kat Toplantı Salonunda Satış Komisyonu tarafından yapılacaktır. 9- DİĞER HUSUSLAR
İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu hususları İLAN olunur. 

 

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI